แถลงการณ์ ฉบับที่ 2/2553 คำเตือนก่อนแก้ไขรัฐธรรมนูญ

แถลงการณ์ ฉบับที่ 2/2553
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
เรื่อง คำเตือนก่อนแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ตามที่พรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลซึ่งนำโดยนักการเมืองที่ถูกเพิกถอน สิทธิในการเลือกตั้งตามคำวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ และคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งประกอบไปด้วย นายบรรหาร ศิลปอาชา นายเนวิน ชิดชอบ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ฯลฯ ได้ประชุมร่วมมือกันที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นั้น พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมีความเห็นต่อกรณีดังกล่าวต่อไปนี้

พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ได้เคยประกาศมาโดยตลอดว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นั้นได้ผ่านการลงประชามติด้วยคะแนนความเห็นชอบจากประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ กว่า 14 ล้าน 7 แสนเสียง ซึ่งพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว ใน 3 ประเด็นดังต่อไปนี้

1. คัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือลดพระราชอำนาจและโครงสร้างที่เกี่ยวเนื่องกับของสถาบันพระมหากษัตริย์

2. คัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อฟอกความผิดให้กับนักการเมืองและพวกพ้อง

3. คัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนของนักการเมือง

ในขณะที่นักการเมืองฝ่ายรัฐบาลทั้งที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งนำโดยอดีตนักการเมืองที่ถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งโดยคำวินิจฉัยของ ตุลาการรัฐธรรมนูญ ได้มีความพยายามในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญใน 2 ประเด็น 7 มาตรา คือ

1. ระบบเลือกตั้งจากแบ่งเขตเรียงเบอร์เป็นเขตเดียวเบอร์เดียว และระบบบัญชีรายชื่อ ให้เป็นเหมือนในรัฐธรรมนูญ 2540 โดยจะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตราที่เกี่ยวข้องได้แก่ มาตรา 93, 94, 95, 98, 103 และ 109

2. จะแก้ไขมาตรา 190 ว่าด้วยการทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา เพราะเห็นว่าเป็นปัญหาของฝ่ายบริหาร

ดังนั้น การแก้ไขรัฐธรรมนูญตามที่ปรากฏเป็นข่าวครั้งนี้เป็นการแก้ไขเพื่อผลประโยชน์ ต่อพรรคการเมืองและรัฐบาลโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายรัฐบาล ซึ่งไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนใดๆ ทั้งสิ้น และอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง สอดแทรก มาตราอื่นๆเพื่อผลประโยชน์ของนักการเมืองเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงพระราชอำนาจและโครงสร้างของสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อนำไปสู่การปกครองในรูปแบบอื่นในนาม “รัฐไทยใหม่” ในอนาคตอีกด้วย

ในขณะที่ประเทศชาติยังคงเต็มไปด้วยปัญหาการทุจริตเลือกตั้ง ปัญหาวิกฤติการทุจริตคอร์รัปชั่น ปัญหาวิกฤติอันตรายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและความมั่นคงของประเทศ ปัญหาการบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ แต่นักการเมืองในฝ่ายรัฐบาลไม่ให้ความสนใจที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ กลับสนใจที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อผลประโยชน์ของพรรคพวกตัวเองแต่เพียงอย่าง เดียว

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่า ปัญหาทางการเมืองที่มีอยู่ในขณะนี้ไม่ได้อยู่ที่รัฐธรรมนูญ หากแต่อยู่ที่นักการเมืองที่มองแต่ประโยชน์ของพรรคพวกตัวเอง และไม่เคยคิดที่จะปฏิรูปการเมืองหรือแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยให้ประชาชนมีส่วน ร่วมหรือขอความเห็นชอบจากประชาชนแต่ประการใด

พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จึงขอประณามการกระทำดังกล่าว และขอประกาศยืนยันที่จะคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้อย่างถึงที่สุด

เราขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนกว่า 14 ล้าน 7 แสนกว่าคนที่ได้ร่วมกันลงประชามติเห็นชอบให้ใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช 2550 ได้แสดงจุดยืน และกดดันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งของตัวเอง เพื่อยับยั้งและคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เห็นแก่ผลประโยชน์ของนักการ เมืองอย่างพร้อมเพรียงกัน

ด้วยจิตคารวะ
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
22 มกราคม 2553
ณ บ้านพระอาทิตย์

Voice Clip: http://bit.ly/6f6Jp5 Q&A: http://bit.ly/8Sw5kS

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s